स्नातक तह ४ वर्षे र ३ वर्षे तेस्रो वर्षको मौका समेत परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

February 6, 2020


सूचना !

त्रि.वि. द्वारा २०७७ सालमा सञ्चालन हुने ३ वर्षे र ४ वर्षे स्नातक तह तेस्रो वर्ष (बि.ए., बि.एड. र बि.बि.एस) नियमित तथा आंशिक परीक्षा दिने र तीन वर्षे कार्यक्रममा समयसीमा नाघेका विद्यार्थीहरुले तपसिल अनुसारका प्रक्रिया पूरा गरी मिति २०७६ फागुन १६ गते आइतबारसम्ममा परीक्षा आवेदन फारम भरी बुझाउनका लागि सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
तपसिल
१. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको सादाफोटो २ प्रति
२. SLC, C.L. र D.L. तहको मार्कसित साथै ट्रान्सक्रिप्ट र चारित्रिक प्रमाणपत्रहरुको सक्कल वा नक्कल १/१ प्रति
३. प्रथम वर्षमा प्रथम पटक परीक्षामा सामेल भएको परीक्षाको मार्कसिट अनिवार्य ल्याउनु पर्नेछ ।
४. आंशिक विद्यार्थीहरुले तेस्रो वर्षमा प्रथम पटक र अन्तिम पटक समेल भएको मार्कसिट अनिवार्य ल्याउनुपर्ने छ ।
५. फारम भर्दा रजिष्ट्रेशन कार्ड अनिवार्य ल्याउनु पर्नेछ ।
६. नियमित आंशिक परीक्षा अवेदन शुल्क रु.९५०/– र मौक परीक्षा आवेदन फारम शुल्क रु.१४,००/– लाग्ने छ ।
७. प्रयोगात्मक प्रति विषय रु.६००/– लाग्ने छ ।
८. शिक्षाशास्त्र संकायको अभ्यस शिक्षण वापत रु.२३५०/– लाग्ने छ ।
९. नियमित विद्यार्थीहरुको हकमा सेवा शुल्क वापत रु.२५०/– लाग्नेछ ।
नियमित विद्यार्थीहरुले परीक्षा आवेदन फारम भर्दा मासिक शुल्क चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।